Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close


By: Binh Ton
Trang Nhật Ký Mới
2009-12-06 08:00:04

Trang Nhật Ký Mới

Đây là trang Nhật ký mới giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc viết bài và lời bình. Nó dùng chung cái account các bạn đăng ký trên trang web Minh Khai này. Hy vọng các bạn sẽ đăng nhiều hơn.

Bình

Comment

2009-12-06 Binh Ton
hi cac ban, Minh nghi ky nay chung ta phai di tham Duc Thu o Chua. Sau khi di tham tre khuyet tat thi ca lop minh ghe tham Duc Thu. Giao biet chua va dia chi cua chua. Giao se dan bon minh di thap nen huong nho ban! Mong cac ban sap xep di day du! Hen gap nhau vao ngay 3 thang 7 nay! Mai Cuong