Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close


By: Binh Ton
Nhớ Lại Tuổi Học Trò
2009-12-06 08:00:15

” Nhớ lại tuổi học trò!”

Nhớ lại tuổi học trò
Bây giờ tui thấy già
Các bạn khác nhiều quá
Ai nấy gần bốn mươi
Sao mà tui nhớ quá
Bao nhiêu niềm vui sướng!
Ước gì thời gian đi, trở lại
Cho tui mãi tuổi học trò
Cùng các bạn vui đùa
Cùng hoc giỏi, cô thương!
Ôi sao không thể được
Vẫn cứ mãi còn đây
U40 gần kề
Các bạn mau tranh thủ
Họp lớp nhiều nhiều hơn
Lưu lại những khoảng khắc
Để mai này nhìn lại
Ta vẩn mãi tuổi học trò!

Quốc Phụng

Comment