Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close
Title:
Đóng góp của 1 số bạn ngày 16/11/2013
Tổng số tiền thu:
24.100.000 VND
Người đăng: Dang Giao Le

Đóng góp của một số bạn hôm họp mặt ngày 16/11/2013 tda5i nhà hàng Hoa Hồng

Lưu ý :

- Mục số 16 là số tiền các bạn lớp Pháp biếu cô An, thầy Khánh, cô Nguyệt và thầy Sơn.

- Trong quá trình thu tiền Minh Thúy đã sót tên của bạn nào đó số tiền 500.000 VNĐ Bạn nào có đóng tiền mà không thấy tên vui lòng báo lại giúp. Chi tiết bên dưới

STT Tên Số tiền
1 Lớp Anh 2,000,000
2 H Bình + Thúy 1,000,000
3 Hàn Châu 500,000
4 Cường Tăng 1,000,000
5 Quốc Cường 1,000,000
6 Nghi Dung 500,000
7 N Giao 200,000
8 Kim 500,000
9 Lan 200,000
10 Kim Liên 500,000
11 Linh 2,000,000
12 Loan 500,000
13 Mai 200,000
14 Quốc 1,000,000
15 Lớp Pháp 6,900,000
16 Lớp Pháp gửi tiền quà thầy cô 2,400,000
17 Anh Thy 500,000
18 Thoại 200,000
19 Thuận 500,000
20 Minh Trung 1,000,000
21 Quốc Tuấn 1,000,000
22 Sót tên 500,000
Tổng : 24,100,000

Comment