Join / Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng nhập thông tin tài khoản :

Xin vui lòng nhập thông tin cá nhân :


Giới tính : Nam Nữ
Submit Cancel close

Login

close

Recover Password

Submit close
Title:
Tiệc 20/11/2018
Tổng số tiền thu:
3.400.000 VND
Người đăng: Dang Giao Le

Đóng góp của các bạn ngày 10/11/2018. Tiệc 20/11/2018 tại nhà hàng Đông Hồ Eden

1/ Quốc Cường    1 000 000

2/ Anh Thy      500 000

3/ Thiên Kim 500 000

4/ Kim Liên   500 000

5/ Diệu Thu   500 000

6/ Hoàng Vinh   1 000 000

7/ Ánh Minh    500 000

8/ Minh Hiếu    500 000

9/ Huy Cường    2 000 000

10/ Doanh  500 000

11/ Huy Trung  300 000

12/ Hà Cương  1 000 000

13/ Đức Chuân  500 000

14/ Thi Thi   500 000

15/ Thành Hưng    500 000

16/ Quốc Phụng   500 000

17/ Trang + Trâm  700 000

18/ Mỹ Dung  500 000

19/ Mỹ Lệ  1 000 000

20/ Mai Linh    500 000

21/ Minh Trung   200 000

22/ Hàn Châu 1 000 000

23/ Quốc Tuấn 1 000 000

Tổng cộng : 15 700 000

Tiền tiệc : 12 057 000

Tặng phục vụ : 243 000

Còn lại : 3 400 000 VNĐ

Comment